در حال بارگذاری فایل ...

لوله فاضلابی 6 متری پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
لوله فاضلابی ۶ متری پلیمر گلپایگان

ضخامت و وزن لوله های فاضلابی چسبی با توجه به قطر آن‌ها متغیر است. ضخامت در این نوع لوله ها از ۳ میلیمتر تا ۳.۲ میلیمتر متغیر است و با بالارفتن قطر این لوله ها بیشتر می‌شود. همچنین وزن این لوله ها از ۲.۶ کیلوگرم شروع میشود و تا مقدار ۱۴.۶۰۰ کیلوگرم برای لوله های با قطر ۱۶۰ میلیمتر ادامه میابد.

لوله ناودانی یکسر کوپله 6 متری پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
لوله ناودانی یکسر کوپله ۶ متری پلیمر گلپایگان

ضخامت لوله های ناودانی پلیمر گلپایگان بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیمتر متغیر است، همچنین وزن این لوله ها ۲.۰۵ کیلوگرم شروع میشود و با در قطر ۱۲۵ میلیمتر به وزن ۸.۶۰ کیلوگرم می‌رسد.

زانوی 90 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۹۰ درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 87.5 درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۸۷.۵ درجه دوسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 87.5 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۸۷.۵ درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی خم دریچه دار 87.5 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی خم دریچه دار ۸۷.۵ درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 30 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۳۰ درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 30 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۳۰ درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 15 درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۱۵ درجه یکسر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 15 درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۱۵ درجه دو سر کوپله پلیمر گلپایگان
زانوی 45 درجه دو سر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۴۵ درجه دو سر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
زانوی 45 درجه یکسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۴۵ درجه یکسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
زانوی 87.5 درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۸۷.۵ درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
زانوی 87.5 درجه یکسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
زانوی ۸۷.۵ درجه یکسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
سه راهی 45 درجه سه سرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی 45 درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۴۵ درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 45 درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 87.5 درجه دو سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۸۷.۵ درجه دو سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 90 درجه دو سرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دو سرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۸۷.۵ درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی 87.5 درجه دو سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۸۷.۵ درجه دو سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی 90 درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۹۰ درجه دوسر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی خم 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی خم ۸۷.۵ درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی خم 87.5 درجه دو سر کوپله با انشعاب 50 میلیمتر طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی خم ۸۷.۵ درجه دو سر کوپله با انشعاب ۵۰ میلیمتر طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 45 درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
سه راهی تبدیل 45 درجه سه سر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی تبدیل ۴۵ درجه سه سر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
سه راهی 45 درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی ۴۵ درجه دوسر کوپله طوسی ECCO پلیمر گلپایگان
چهار راه 45 درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
چهار راه ۴۵ درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
چهار راه خم 87.5 درجه چهارسرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
چهار راه خم ۸۷.۵ درجه چهارسرکوپله طوسی پلیمر گلپایگان
چهار راهی خم 87.5 درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
چهار راهی خم ۸۷.۵ درجه سه سر کوپله طوسی پلیمر گلپایگان
گالی کفشور دار کامل پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
گالی کفشور دار کامل پلیمر گلپایگان
تبدیل غیر هم مرکز طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
تبدیل غیر هم مرکز طوسی پلیمر گلپایگان
تبدیل هم مرکز (تو در تو) طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
تبدیل هم مرکز (تو در تو) طوسی پلیمر گلپایگان
کمربند تعمیری دوتکه طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
کمربند تعمیری دوتکه طوسی پلیمر گلپایگان
کوپلینگ ترمزدار طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
کوپلینگ ترمزدار طوسی پلیمر گلپایگان
کوپلینگ تخت طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
کوپلینگ تخت طوسی پلیمر گلپایگان
موفه پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
موفه پلیمر گلپایگان
سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی با رابط دریچه بازدید کامل طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی دریچه بازدید کوپله ای طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی دریچه بازدید کوپله ای طوسی پلیمر گلپایگان
سه راهی دریچه بازدید خم کوپله ای طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
سه راهی دریچه بازدید خم کوپله ای طوسی پلیمر گلپایگان
رابط دریچه بازدید طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
رابط دریچه بازدید طوسی پلیمر گلپایگان
دریچه بازدید بینا طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
دریچه بازدید بینا طوسی پلیمر گلپایگان
دریچه بازدید طوسی پلیمر گلپایگان
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
دریچه بازدید طوسی پلیمر گلپایگان
فرمی برای نمایش انتخاب نشده است.
فروشگاه تاسیسات رشیدی
تاسیسات رشیدی تامین‌کننده و نماینده مستقیم کارخانه‌های لوله و اتصالات | تجهیزات سیستم گرمایشی و سرمایشی | تجهیزات استخر | سونا و جکوزی | انواع پمپ آب
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
ی
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
د
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
س
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
چ
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
پ
۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
ج
تعطیل
تهران، تهرانپارس، خیابان 196 شرقی، خیابان شریعتی، پلاک 183
item
گواهینامه
item
اتحادیه لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به فروشگاه تاسیسات رشیدی می‌باشد.
طراحی شده باسایت‌ساز ویترین
سایت‌ساز ویترین